Plani i Rivendosjes

Plani i Rivendosjes

Sistemi i Rivendosjes (RF) është një dokument që përmban një proçesverbal të proçedurave, veprimeve dhe angazhimeve që do të ndërmerren për të kompensuar njerëzit dhe familjet e prekura nga Projekti, në përputhje me ligjet e Shqipërisë dhe politikat mjedisore dhe sociale të Bankës Europiane për Zhvillim dhe Rindërtim.

Ky dokument është një “kornizë” në kuptimin që ajo po përgatitet përpara se të përcaktohet dizajni përfundimtar i projektit dhe përpara se të ndërmerren të gjitha anketat bazë për të përcaktuar ndikimet përfundimtare të aksesit në tokë dhe blerjes. Udhezuesi i Rikthimit  shërben si bazë për zhvillimin e ardhshëm të një plani të detajuar të restaurimit te jetesës. (LRP)

Ky dokument është përgatitur nga Steyn Reddy Associates (SRA), në bashkëpunim të ngushtë me dhe në emër të Voltalia S.A dhe filialin e saj në pronësi të plotë shqiptare, Karavasta Solar sh.p.k (Voltalia).