Raporti i Angazhimit të Palëve të Interesuara

Raporti i Angazhimit të Palëve të Interesuara

Ky Raport i Angazhimit të Palëve të Interesuara (SER) paraqet një përmbledhje të Proçesit të Angazhimit të Palëve të Interesuara për Projektin. Ky raport do të përditësohet periodikisht sipas angazhimeve të planifikuara në Plani i Angazhimit te Palëve (SEP) për të siguruar që i gjithë komunikimi me palët e interesuara të regjistrohet dhe gjurmohet. Kështu, ky raport do të vazhdojë të përmbledhë angazhimin dhe rezultatet e angazhimit që do të ndërmerren gjatë fazave të ndërtimit dhe operimit.

Stakeholder