Raporti VNMS

Raporti “Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social” (VNMS)

Raporti i ESIA synon të identifikojë dhe të vlerësojë ndikimet e mundshme mjedisore dhe sociale që lidhen me zhvillimin e Projektit, duke kryer nje proçes objektiv dhe të pavarur për ESIA, duke përfshirë informacionin përkatës dhe opinionet e Palëve të Prekura dhe të Interesuara, të cilat janë mbledhur dhe i janë kaluar Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (AKM) për të mundësuar një proçes vendimmarrjeje të informuar. Ky raport i ESIA paraqet rezultatin nga proçesi i ESIA, duke paraqitur ndikimet e mundshme të identifikuara, të dala nga proçesi i angazhimit dhe bën rekomandime për masat për të zbutur dhe manaxhuar ndikime të tilla.

Ky raport është hartuar nga Abkons ShPK si Konsulent i Pavarur Mjedisor (IEC) dhe i përgjigjet standardeve të BERZH për një projekt të Kategorisë A.